2-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MARINER, spol. s r.o.
 • IČO: 35694998
 • Adresa:Mlynské Luhy 13, Bratislava
 • Celková suma:3 362,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 2-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na servis filtračného zariadenia vody a expanznej nádrže vody pre bazén.
 • Opis predmetu zákazky:Cenovú ponuku vypracujte v štruktúre výkazu výmeru. Výkaz výmeru si môžete vyžiadať na mail. adrese : milan.vass@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:05.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť