7-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Miteco, spol.s.r.o.
 • IČO: 35898976
 • Adresa:Popradská 20, 821 06
 • Celková suma:6 371,70 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 7-RPČ
 • Predmet: Periodická vnútorná prehliadka plynovbých parných kotlov K4 BK-T80 a servis horáka Weishaupt g70/2-A, K2 HVE 60P/16 a srvis horáka HEAT 4600kW, K1 TF4000 a servis joráka Weishaupt G50
 • Opis predmetu zákazky:Vnútorná prehliadka spaľovacej komory, nastavenie bezpečnostných armatúr, pretesnenie, vyčistenie armatúr kotlov a servis horákov. Výkaz výmer si môžete vyžiadať na mail.adrese : jozef.dureje@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:21.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť