2-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDICOMP, s.r.o.
 • IČO: 31 446 825
 • Adresa:Krajinská 3, P.O.Box E 34, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:2 817,22 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 2-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na vykonanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky medicinálnych plynov podľa Vyhl.č.508/209 §8, odsek a príloha č.10
 • Opis predmetu zákazky:Cenovú ponuku žiadame vypracovať podľa Výkazu výmer, ktorý si môžete vyžiadať na mail.adrese: milan.vass@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:20.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť