21/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 21/2020
 • Predmet: Výmena kanalizačného systémuv pavilóne D suterén
 • Opis predmetu zákazky:Výmena kanalizačného systému úliatinový rozvod/ v pavilóne D suterén , strana B a C dodanie a montáž
  -demontáž starého potrubia
  -vysekanie prechodu
  -montáž nového potrubia
  -realizácia všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
  -likvidácia vzniknutého odpadu
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Za účelom relevantného stanovenia ponuky,je potrebná a odporúča sa obhliadka miesta plnenia.
  Obhliadka je možná ktorýkoľvek deň medzi 7.30 -15.00 hod..Dátum a čas obhliadky je nevyhnutné si vopred dohodnúť so zodpovednou osobou.
  Osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky a špecifikácie predmetu zákazky je zamestnanec oddelenia prevádzky a správy Nemocnice Ružinov, p. Tibor Zalubel (e-mail:zalubel@ru.unb.sk,tel.č.:+421 905691275).
  Miestom plnenia je Univerzitná Nemocnica Bratislava,Pavilón D suterén,Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava.
  Termín plnenia sa vyžaduje v lehote najneskoršie do 10 dní od uzavretia zmluvy,resp.doručenia záväznej písomnej objednávky.
  Jediným kritériom vyhodnotenia predložených cenových ponúk je cena za predmet zákazky uvedená v EUR s DPH.S autorom najvýhodnejšej ponuky( s najnižšou ponukovou cenou, ktorý spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky a podmienky účasti vo verejnom obstarávaní) bude uzavretá zmluva-doručená záväzná písomná objednávka.
  Cenovú ponuku predložte elektronicky na adresu : zalubel@ru.unb.sk v lehote najneskôr do 11.9.2020 do 15.00 hod. miestneho času.Súčasťou predloženej ponuky musí byť doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, a čestné vyhlásenie , že Vám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. A zároveň predložte čestné vyhlásenie, že nemáte evidované nedoplatky vymáhané výkonom rozhodnutia, týkajúce sa sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia a daňovej povinnosti. Preukázanie uvedených skutočností môže uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedených Úradom pre verejné obstarávanie, predložením dokladu o zápise.
 • Dátum zverejnenia:08.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.09.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť