18/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 18/2020
 • Predmet: Výmena kanalizačného systému v skladoch potravín , budova Kuchyne
 • Opis predmetu zákazky:Výmena kanalizačného systému /liatinový rozvod/ v budove kuchyne, skladoch potravín,
  dodanie a montáž
  -demontáž starého potrubia
  -vysekanie prechodu
  -montáž nového potrubia
  -vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Za účelom relevantného stanovenia ponuky,je potrebná a odporúča sa obhliadka miesta plnenia.
  Obhliadka je možné v ktorýkoľvek deň medzi 7.30 hod do 15.00 hod. Dátum a čas obhliadky je nevyhnutné si vopred doohodnúť so zodpovednou osobou.
  Osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky a špecifikácie predmetu zákazky je zamestnanec oddelenia prevádzky a správy Nemocnice Ružinov, p. Tibor Zalubel ( e-mail: zalubel@ru.unb.sk, tel. +421 905691275).
  Miestom plnenia je Univerzitná Nemocnica Bratislava, budova Kuchyne suterén, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava. Termín plnenia sa vyžaduje v lehote najneskoršie do 10 dní od uzavretia zmluvy, resp.doručenia záväznej písomnej objednávky.
  Jediným kritérium vyhodnotenia predložených cenových ponúk je cena za predmet zákazky uvedená v EUR s DPH. S autorom najvýhodnejšej ponuky (s najnižšou ponukovou cenou, ktorý spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky a podmienky účasti vo verejnom obstarávaní/ bude uzavretá zmuva -doručená záväzná písomná objednávka.
  Cenovú ponuku predložte elektronicky na adresu: zalubel@ru.unb.sk v lehote najneskoršie do 31.7.2020 do 16.00 hod.miestneho času. Súčasťou predloženej ponuky musí byť doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a čestné vyhlásenie, že Vám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a zároveň predložte čestné vyhlásenie, že nemáte evidované nedoplatky vymáhané výkonom rozhodnutia týkajúceho sa sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia a dańovej povinnosti. Preukázanie uvedených skutočností môže uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedených Úradom pre verejné obstarávanie, predložením dokladu o zápise.
 • Dátum zverejnenia:28.07.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.07.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť