17546 - WNP (Vestník č. 77/2022)

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 17546 - WNP (Vestník č. 77/2022)
 • Predmet: Výmena protipožiarnych dverí UNB
 • Opis predmetu zákazky:Dvere musia spĺňať požadované požiarne odolnosti a požiadavky v zmysle platných právnych predpisov pre oblasť ochrany pred požiarmi. Súčasťou výmeny musí byť odvoz a likvidácia demontovaných dverí vrátane vzniknutého odpadu.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:25.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť