17/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 17/2020
 • Predmet: Elektroinštalačné práce, napojenie mobilných kontajnerov v Nemocnici Ružinov v počte 2 ks /príjazdová cesta a pred hl. vchod do Nemocnice lôžková časť/dodanie a montáž elektreoinštalácie el.prívodu k jednotlivým kontajnerom vrátane realizácie všetkých súv
 • Opis predmetu zákazky:-elektroinštalácia, napojenie mobilných sanitárnych kontajnerov v počte 2 ks elektro prívodu
  -dodanie a montáž elektroinštalácie istením a uzemnením od kontajnera k jednotlivým bodom napojenia z hl. rozvádzača z budovy podzemné sklady tech. suterén a budova administratívna časť
  -vyhotovenie revíznej správy NN prípojok a uzemnenia kontajnerov
  -vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Za účelom relevantného stanovenia ponuky ,je potrebná a odporúča sa obhliadka miesto plnenia.
  Obhliadka je možná v ktorýkoľvek deň medzi 8.00-15.00 hod..Dátum a čas obhliadky je nevyhnutné si vopred dohodnúť so zodpovednou osobou.
  Osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky a špecifikácie predmetu zákazky je zamestnanec oddelenia prevádzky a správy Nemocnice Ružinov,p. Tibor Zalubel /e-mail:zalubel@ru.unb.sk, tel. č.:+421 905691275).
  Miestom plnenia je Univerzitná Nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava. Termín plnenia sa vyžaduje v lehote najneskoršie do 10 dní od uavretia zmluvy,resp.doručenia záväznej objednávky.
  Jediným kritériom vyhodnotenia predložených cenových ponúk je cena za predmet zákazky uvedená v EUR s DPH. S autorom najvýhodnejšej ponuky ( s najnižšou ponukovou cenou, ktorý spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky a podmienky účasti vo verejnom obstarávaní)bude uzavretá zmluva - doručená záväzná písomná objednávka.
  Cenovú ponuku predložte elektronicky na adresu:zalubel@ru.inb.sk v lehote najneskoršie do 16.7.2020 do 12.00 hodmiestneho času.Súčasťou predloženej ponuky musí byť doklad o oprávnení dodávať tovar,uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a čestné vyhlásenie,že Vám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte súdla,miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a zároveň predložte čestné vyhlásenie, že nemáte evidované nedoplatky vymáhané výkonom rozhodnutia týkajúce sa sociálneho,zdravotného a nemocenského poistenia a daňovej povinnosti.Preukázanie uvedených skutočností,môže uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedených Úradom pre verejné obstarávanie, predložením dokladu o zápise.
 • Dátum zverejnenia:13.07.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.07.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť