16-RPČ zrušené

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 16-RPČ zrušené
 • Predmet: Vypracovannie cenovej ponky na demontáž a likvidáciu starých dverí a dodávku a montáž nových dverí podľa výkazu výmer pre KÚCH 1A KIGM, Detské infekčné odd. 2A a 3A KIGM, Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail.adrese : milan.vass@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:15.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť