1/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: IMPULZ RH s.r.o.
 • IČO: 50134337
 • Adresa:Slnečná 3801/7, 974 04 Banská Bystrica
 • Celková suma:5 832,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1/2022
 • Predmet: Odborné prehliadky a revízie technologických zariadení v CO kryte Nemocnica Ružinov,vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Opis predmetu zákazky:-revízia filtroventilačného zariadenia
  -odborná prehliadka TNS a vodného hospodárstva
  -revízia kolektívnych filtrov a pred filtrov
  -skúška kvality pohlcovača P1 pre regeneráciu natonového vápna
  -realizácia všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Za účelom relevantného stanovenia ponuky,je potrebná a odporúča sa obhliadka miesta plnenia.Obhliadka je možná v ktorýkoľvek deň medzi 7.30-15.00 hod..Dátum a čas obhliadky je nevyhnutné si vopred dohodnúť te.č.:+421 905 691 275/.
  Miestom plnenia je Univerzitná Nemocnica Bratislava,Nemocnica Ružinov,Ružinovská 6, Bratislava.
  Termín plnenia sa vyžaduje v lehote najneskoršie do 14 dní od uzavretia zmluvy,resp.doručenia záväznej písomnej objednávky.
  Jediným kritériom vyhodnotenia predložených cenových ponúk je cena za predmet zákazky uvedená v EUR s DPH. S autorom najvýhodnejšej ponuky /s najnižšou ponukovou cenou,ktorý spľňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky a podmienky účasti vo verejnom obstarávaní/bude uzavretá zmluva -doručená záväzná písomná objdnávka.
  Cenovú ponuku predložte elektronicky na adresu: zalubel@ru.unb.sk v lehote najneskoršie do 9.3.2022 do 16.00 hod.miestneho času. Súčasťou predloženej ponuky musí byť doklad o oprávnení dodávať tovar,uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a čestné vyhlásenie,že Vám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a zároveň predložte čestné vyhlásenie, že nemáte evidované nedoplatky vymáhané výkonom rozhodnutia týkajúce sa sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia a daňovej povinnosti. Preukázanie uvedených skutočností, môže uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedených úradom pre verejné obstarávanie,predložením dokladu o zápise.
 • Dátum zverejnenia:03.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť