1-RPČ - zrušená

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1-RPČ - zrušená
 • Predmet: Predloženie cenovej ponuky na dodanie materiálu a zhotovenie prívodov pre konvektomaty s uvedením termínu realizácie.
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail.adrese: elektroudrzba@kr.unb.sk alebo osobne prevziať u vedúceho elektroúdržby p.Schmidta dňa 13.1.2022 v čase od 10.00 - 15.00 hodiny, telefonické konzultácie : 0905/691 026
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Dátum zverejnenia:12.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť